Pravidla užití stránek

Pravidla užití stránek („Pravidla“)

Vlastníkem této webové stránky www.vilaperoutkova.cz (dále jen „Stránky“) je společnost Czech Republic Realty s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00, Praha 8, IČO: 03371832, DIČ:CZ03371832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 230792 (dále jen „CRR“). Přístup na tyto Stránky, jejich využívání (včetně informací zde obsažených) podléhá níže uvedeným Pravidlům. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme Vás o opuštění Stránek.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně Stránek, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: info@sothebysrealty.cz

Stránky společnosti CRR byly vytvořeny tak, aby splňovaly zákony České republiky, kde jsou také hostovány. Veškeré návštěvy Stránek a jakékoli spory vzniklé v souvislosti se Stránkami jsou podřízeny českému právnímu řádu. Podrobnosti týkající se autorských práv viz. sekce autorská práva.

Společnost CRR upozorňuje na to, že v případě, že jsou Stránky hypertextově spojeny s jakýmikoli stránkami provozovanými třetí osobou, společnost CRR není a nemůže být odpovědna za jejich obsah, navíc uvedený odkaz na stránky třetí osoby nelze považovat za doporučení těchto stránek ze strany společnosti CRR. Společnost CRR také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek, a také není odpovědna za obsah této reklamy. Společnost CRR není odpovědna za cizí obsah umístěný na Stránkách.

Jakékoli informace Stránkách jsou aktuální k datu uveřejnění, mohou navíc obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění ze strany společnosti CRR. Společnost CRR negarantuje věcnou správnost a úplnost obsahu Stránek. Z uvedeného důvodu proto, jakékoli informace nebo doporučení poskytnuté na Stránkách mají pouze informativní a nezávazný charakter a zejména je nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobku anebo služeb pro jakýchkoli účel. Z uvedeného důvodu proto společnost CRR neposkytuje žádné garance anebo záruky ohledně obsahu Stránek týkající se přesnosti, úplnosti nebo obsahu jakékoli uváděné informace a neodpovídá za žádné chyby, které se na Stránkách mohou vyskytnout.

Společnost CRR nezaručuje, že užívání těchto Stránek bude nepřerušované a bezchybné. Stránky a materiály zde obsažené využíváte na své vlastní riziko. Společnost CRR není vůči jiné straně odpovědna za přímé, nepřímé anebo následné majetkové anebo nemajetkové újmy, které mohou vzniknout v důsledku využívání těchto Stránek nebo spoléhání na jejích obsah, včetně avšak nikoli výhradně, selhání systému, zpoždění nebo přerušení přístupu, počítačových virů, porušení bezpečnosti nebo neoprávněného využívání systémů v důsledku hackerského útoku a podobně.

(c) 2016 Všechna práva vyhrazena Czech Republic Realty s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00, Praha 8, IČO: 03371832, DIČ:CZ03371832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 230792

Autorská práva

© Copyright Czech Republic Realty s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00, Praha 8, IČO: 03371832, DIČ:CZ03371832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 230792 (dále jen „CRR“), www.vilaperoutkova.cz. Všechna práva vyhrazena.

Materiály publikované na webových stránkách www.vilaperoutkova.cz (dále jen „Stránky“) podléhají ochraně podle zákona 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Zejména ochranné známky, grafika, loga, text, design Stránek, videa, obrázky, zvuk a animace, jakož i jejich uspořádání na Stránkách (dále jen „Autorská díla“) jsou majetkem společnosti CRR nebo je společnost CRR držitelem licence k jejich užití. Nelze vyloučit, že produkty a služby, reklama anebo další materiály publikované na Stránkách třetími subjekty (zejména dalšími držiteli licence a majiteli značky Sotheby’s International Realty) jsou majetkem těchto osob a budou chráněny právy těchto osob. Upozorňujeme, že obrázky zveřejněné na Stránkách mohou podléhat autorským právům třetí strany.

Není poskytováno žádné povolení ke kopírování, reprodukci, změně či stahování Stránek nebo jakékoli jejich části, zejména není povoleno jakýkoli obsah z těchto Stránek reprodukovat pro účely použití v publikacích nebo distribuci za jakýmkoli účelem bez předchozího písemného souhlasu společnosti CRR.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů

Odesláním vyplněného kontaktního formuláře (dále jen „Formulář“) udělujete společnosti:

Czech Republic Realty s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00, Praha 8, IČO: 03371832, DIČ:CZ03371832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 230792 (dále jen „CRR“ anebo „Správce“)

jako Správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), a to v rozsahu Vámi vyplněných údajů ve Formuláři (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely registrace poptávek a nabídek spolupráce, marketingových činností Správce a to zejména za účelem nabízení služeb, včetně zasílání informací o předmětných nemovitostech a jiných aktivitách, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004. Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, anebo zasílání výše uvedených materiálů i nad rámec zasílání obchodních sdělení při využití Vámi uvedeného elektronického kontaktu. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům a osobám podílejícím se na vedení Správce a Zpracovatele. Souhlas je udělen na dobu tří let. Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to buď sám anebo prostřednictvím zpracovatele/zpracovatelů (dále jen „Zpracovatel“) s nimiž má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona.

Poučení o Vašich právech:

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat, a to písemným oznámením doručeným do sídla Správce nebo na e-mailovou adresu info@sothebysrealty.cz. Svůj souhlas můžete také odvolat i jeho odebráním v rámci zasílaných elektronických nabídek. V souvislosti s poskytnutím svých Osobních údajů máte dále i následující práva:

  1. Právo na přístup k Osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Vám Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  • účelu zpracování Osobních údajů;
  • rozsahu zpracování Osobních údajů (tj. informaci ohledně Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji);
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a
  • příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

Správce má přitom právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  1. Právo na opravu Osobních údajů, a to v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  • požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;
  • požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění anebo likvidaci Osobních údajů); nebo
  • se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce Vás následně bez zbytečného odkladu bude informovat o vyřízení Vaší stížnosti, a to v souladu se Zákonem. Uvedené neplatí, pokud by bylo Vaše informování nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud bude Vaše žádost shledaná oprávněnou, Správce anebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.